Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Dân tộc nội trú

Tuyển sinh năm học 2022-2023

Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Đức, ngày 10 tháng 5 năm 20 22

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2022-2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 1285/SGDĐT-QLCL ngày 10 / 5 / 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh BRVT ban hành về việc hướng dẫn thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT năm học 2022 – 2023;

Trường phổ thông DTNT xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 – 2023 như sau:

             I.     THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN SINH, THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

         1. Thực trạng và nguyên nhân

Trong những năm qua, nhà trường đã rất quan tâm đến công tác tuyển sinh cho năm học mới của nhà trường. Cụ thể, trường đã thực hiện các biện pháp:

- Tổ chức điều tra học sinh là người dân tộc đang học tại các trường phổ thông từ lớp 5 đến lớp 11 trong toàn tỉnh.

- Thông báo rộng rãi đến CMHS và các đối tượng tuyển sinh trong toàn tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh truyền hình tỉnh, các đài truyền thanh huyện, các phòng dân tộc, UBND các xã.

- Thông báo cho CMHS và hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ, thông qua cuộc họp CMHS cuối năm.

- Tổ chức tuyển sinh tại trường và điều tra các đối tượng tuyển sinh chưa tham gia xét tuyển tại trường.

- Tổ chức vận động tuyển sinh đến các vùng có đối tượng tuyển sinh, nhưng chưa tham gia xét tuyển vào trường, đồng thời tổ chức thu nhận hồ sơ tại chỗ.

Năm học 2021– 2022 nhà trường đã tổ chức tuyển sinh đạt kết quả cao hơn so với các năm trước (khối 6 đạt là 49/70 học sinh; khối 10 đạt 74/70 học sinh), tuy nhiên khối 6 vẫn chưa đạt được chỉ tiêu đề ra, nguyên nhân:

+ Thời gian vận động tuyển sinh chưa hợp lý

+ CMHS và đối tượng tuyển sinh chưa hiểu rõ về nhà trường như: chính sách, lợi ích, kỹ năng, chương trình đào tạo…

+ Chưa vận dụng hết các nguồn lực cho công tác tuyển sinh như: Ban dân tộc, các phòng dân tộc của các huyện, Ban đại diện CMHS trường, học sinh các lớp

+ Công tác quản lý nội trú và chất lượng giáo dục của nhà trường chưa đủ sức thu hút học sinh

+ Các trường phổ thông cũng muốn giữ học sinh lại để duy trì biên chế của nhà trường

+ Ở độ tuổi của học sinh lớp 6, tâm lý ngại cho con xa nhà, đời sống nội trú của trường…cũng là một số nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh của nhà trường.

2. Thuận lợi và khó khăn

Công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 đã có nhiều có nhiều thuận lợi, đó là:

- Công tác chuẩn bị được nhà trường đã xây dựng kế hoạch sẳn sàng để triển khai các bước tổ chức thực hiện.

- Từ công tác tuyển sinh năm học 2021-2022, rút ra nhiều bài học bổ ích cho công tác tuyển sinh năm học 2022-2023

- Hồ sơ tuyển sinh đã được đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều

- Tập thể nhà trường quyết tâm vào cuộc để thực hiện thắng lợi tuyển sinh năm học 2022-2023

 Bên cạnh đó những khó khăn trong công tác tuyển sinh, không dễ khắc phục một sớm, một chiều như: Tâm lý của một bộ phận CMHS còn e ngại đối với nhà trường hay quan niệm của CMHS về việc học của con em mình chưa rõ ràng và có mục tiêu cụ thể sẽ ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh nhà trường

         II.     KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

         Xuất phát từ thực trạng trên, trường phổ thông DTNT đề ra kế hoạch tuyển sinh cho năm học 2022-2023 như sau:

         1. Nội dung

         Thực hiện đồng bộ các khâu tuyển sinh một cách khoa học, cụ thể:

         - Khảo sát và năm chắc đối tượng tuyển sinh trong địa bàn toàn tỉnh, từ số lượng, địa chỉ, hoàn cảnh, tâm lý…

         - Thông tin đến đối tượng tuyển sinh kịp thời và đầy đủ nhất về nhà trường, tuyển sinh năm học mới

         - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn liên quan như: Ban dân tộc tỉnh, các phòng dân tộc, các phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, ấp có đối tượng tuyển sinh, Ban đại diện CMHS.

         - Tổ chức tuyển sinh một cách linh hoạt, đa dạng và thuận lợi nhất cho người học

         - Chú trọng đến công tác vận động, giải thích, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc

         - Sử dụng lực lượng có năng lực thực tế để tuyển sinh cho khu vực được phân công.

         2. Biện pháp

         - Phân công lãnh đạo phụ trách công tác vận động tuyển sinh: Chọn lựa, xây dựng ê kíp (giáo viên, nhân viên, học sinh, CMHS) để tham gia và chịu trách nhiệm về kết quả vận động tuyển sinh.

         - Tổ chức vận động tuyển sinh đến các trường phổ thông và vùng đồng bào dân tộc, phát tờ rơi thông tin nhà trường và thông tin tuyển sinh đến từng đối tượng tuyển sinh

         - Thông báo tuyển sinh đến Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Huyện, xã, ấp (nếu có)

         - Ban vận động tuyển sinh, trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ CMHS (hoặc học sinh) hoàn thành hồ sơ dự tuyển (đối với lớp 6,10) và hồ sơ chuyển trường (đối với các khối còn lại)

         - Đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng tuyển sinh tinh gọn để thu hồ sơ tuyển sinh kịp thời và hiệu quả

         - Tổ chức khen thưởng kịp thời và xứng đáng kết quả vận động tuyển sinh.

3.     Đối tượng, điều kiện, hồ sơ dự tuyển, phương thức, thời gian xét tuyển

  Thực hiện theo Phương án và kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, xét tốt nghiệp THCS năm 2022 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo.

4.     Chỉ tiêu tuyển sinh:

+ Khối 10: 70 học sinh

+ Khối 6: 70 học sinh

5.     Tổ chức thực hiện

- Ngày 10/5/2022 Dư thảo thành lập hội đồng tuyển sinh trường PTDTNT năm 2022-2023 trình sở GDĐT ban hành quyết định thành lập

- Ngày 11/5/2022 Thành lập Ban vận động tuyển sinh

- Ngày 12/5/2022: Họp Ban vận động tuyển sinh, phân công nhiệm vụ

- Từ ngày 13/5/2022 đến 18/5/2022: Thông báo tuyển sinh, vận động tuyển sinh, thống kê chính xác số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào trường

- Ngày 18/5 Trường công bố số liệu đăng ký dự tuyển vào trường PTDTNT trên trang web trường  PTDTNT để phụ huynh học sinh và học sinh tham khảo

- Từ ngày 18/5/2022 đến 1/6/2022: Hướng dẫn và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Ngày 3/6/2022:  Hội đồng tuyển sinh tổ chức xét tuyển;

- Ngày 4/6/2022: Báo cáo kết quả về sở giáo dục và Đào tạo ( Phòng QLCL) Công bố kết quả xét duyệt của trường và trả hồ sơ cho học sinh không trúng tuyển để tiếp tục nộp hồ sơ thi tuyển vào các trường THPT.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào  trường phổ thông DTNT năm học 2022 – 2023; yêu cầu các bộ phận, cá nhân có liên quan trong nhà trường tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (b/c);

- Hội đồng tuyển sinh (t/h);

- Ban vận động tuyển sinh (t/h)

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

ĐÀO VĂN PHƯỚC

 

 

 

Tác giả:Trường PT Dân Tộc Nội Trú
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 96
  • Tất cả: 7450